Wat we zoeken?

We zijn op zoek naar projecten die op verrassende en vernieuwende wijze het humanistisch gedachtegoed zichtbaar en voelbaar maken in de Amsterdamse samenleving. We hopen verrast te worden door nieuwe en originele projecten met een grote impact. Hieronder enkele illustraties over wat we wel en wat we niet zoeken, om je denken richting te geven.

Wat zoeken we?

Wat zoeken we niet?

Ideeën die qua inhoud en doelstelling aansluiten op de vraag ‘hoe goed te leven’.

Projecten die het leven vieren en waarbij mensen bewust aandacht kunnen besteden aan hun leven. We hebben immers enkel dit aardse bestaan en humanisten hechten bijzonder belang aan de vormgeving en invulling ervan.

Projecten om mensen te stimuleren en te inspireren zodat zij beter actief vorm kunnen geven aan hun leven om tot verdere bloei te komen, als zij dat willen.

Projecten waarmee mensen aan het denken worden gezet over de waarden en normen die zij en die anderen hanteren als basis voor het handelen en die de status quo bevragen.

Projecten, die mensen leren te leven – het karakter vormt zich immers gaandeweg – en helpt bij het ontwikkelen van menselijkheid, ofwel bildung en levenskunst.

Projecten om het denken over en/of het handelen naar waarden als zelfbeschikking, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid te bevorderen.

Projecten om te stimuleren dat mensen en andersdenkenden zich met elkaar kunnen/willen verbinden: bijvoorbeeld het ontwikkelen van vriendschap met en/of begrip voor ‘andersdenkenden’ of onze ‘peers’. Humanisten geloven in het belang van vriendschappen omdat ze diep verbonden zijn met de vrije keuze voor een specifiek persoon. In contact met anderen komen persoonlijke inzichten en visies op het leven tot uitdrukking. De verbinding met andere mensen voelen, creëert betrokkenheid bij je eigen leven en bij de wereld.

Projecten, die mensen stimuleren om zo autonoom te zijn als in zijn/haar vermogen ligt en zoveel mogelijk hun talenten verder te ontwikkelen, waar zij dat willen en kunnen.

Projecten, met het doel mensen die dat willen te helpen zich te ontwikkelen naar hun vermogens. Bijvoorbeeld door: (1)  inspirerend onderwijs zoals culturele ontwikkeling, persoonlijke en morele vorming, (2) onderzoek naar mogelijkheden om de (start)positie van individuen te helpen verbeteren voor het vinden van kwaliteit van leven die hen past, (3) onderzoek naar oorzaken van het niet welbevinden met het doel die te gaan aanpakken, (4) activiteiten die specifieke doelgroepen stimuleren om anderen te helpen over een langere periode of anderen te inspireren om te reflecteren op hun waarden en normen en/of hoe zij zich verhouden tot andere groepen en hun ‘peers’.

Projecten om te helpen bij het verwerken van verlies en verdriet en dat – waar mogelijk – te gebruiken als start voor het (opnieuw) vinden van en/of versterking van kwaliteit van leven van individuen of groep(en).

Een architect stelt voor om een kunstwerk te realiseren dat ‘het humanistisch label’ illustreert. Dat past niet omdat het hier voornamelijk gaat om een voorstel vanuit de eigen zakelijke positie.

Een onderwijsinstelling komt met het plan het humanistisch gedachtegoed op te nemen in het curriculum. Dat past niet want het is teveel verbonden met de doelen en het bestaansrecht van deze onderwijsinstelling en te weinig toegevoegde waarde aan vernieuwing van manieren om het humanistisch gedachtegoed vorm en inhoud te geven in Amsterdam-Amstelland.

Een voorstel om een website te realiseren, speciaal toegerust om ouderen te bereiken en hen een platform voor ontmoeting en uitwisseling te bieden. Dat past niet omdat het gaat om een ontmoetingsplek. Die zijn er voldoende. Het is niet duidelijk wat dit bijdraagt aan het ontwikkelen van het humanistisch gedachtegoed.

Een humanistisch raadslid stelt voor om een serie workshops, die deze normaliter als ZZP-er organiseert en aanbiedt op de open markt, te organiseren in Amsterdam-Amstelland waarmee het humanisme wordt uitgedragen en geconcretiseerd voor (grote) groepen van mensen. Dat past niet omdat het hier voornamelijk gaat om een voorstel vanuit de eigen zakelijke positie en te weinig bijdraagt aan vernieuwing van manieren om het humanistisch gedachtegoed te stimuleren om vorm en inhoud te geven/krijgen in Amsterdam-Amstelland.

spiegel-HFA