Type indieners

Ideeën voor projecten kunnen ingediend worden door (1) particulieren, (2) een groep particulieren en door (3) een organisatie, waaronder ZZP’ers.

Er is geen verschil in de criteria en de voorwaarden die gehanteerd worden voor de beoordeling tot deelname. Bij organisaties gelden ook de gebruikelijke criteria die andere fondsen hanteren voor het beoordelen van aanvragen. Daar zit immers ervaring en deskundigheid voor het maken van een aanvraag.

(Groepen) particulieren die een idee voor een project inbrengen wordt geadviseerd om in de aanvraag helder te maken dat hun idee geen directe verbinding heeft met hun eventuele baan (verbondenheid met een organisatie) of eigen onderneming (ZZP). We willen ongewenste belangenverstrengeling voorkomen (zie ook de FAQ).

Daarnaast zijn er twee type indieners van projecten.

  1. Indieners die hun projectplan zelf willen uitvoeren. Dit zijn personen of organisaties die in staat zijn een project zelfstandig, professioneel en verantwoordelijk uit te voeren en dus ook ( financiële) verantwoording af moeten leggen.
  2. Indieners die een mooi idee hebben, maar die hun projectplan niet zelf willen uitvoeren. Dit zijn personen of organisaties met een mooi plan en dat plan graag realiteit zien worden. Maar die niet ambiëren of in staat zijn het project zelf uit te voeren en het daarom aan het Humanistisch Verbond afdeling Amsterdam-Amstelland geven.

De indieners die een project niet zelf willen uitvoeren, moeten aangeven op welke wijze het uitgevoerd zou moeten worden en wat daarvoor nodig is, kwantitatief en kwalitatief. Ook bij deze projecten moet dus een planelement zijn ingevuld (o.a. wat, wanneer te bereiken, hoeveel mensen en middelen nodig en van welke kwaliteit).

Verschillende indieners en eisen

De verschillen tussen indieners-organisatie en indieners-particulieren zitten vooral in de verwachting dat organisaties meer tijd, deskundigheid en ervaring ter beschikking hebben voor het maken van een projectplan. Dat wordt meegenomen in de beoordeling. Dat laat onverlet dat ook de projectplannen van indieners-particulieren moeten voldoen aan de criteria.

De verschillen tussen de twee type indieners (wel zelf of niet zelf het project uitvoeren/leiden) zijn betrekkelijk klein.

Verantwoordelijkheid

Als je een project niet zelf gaat uitvoeren moet je goed aangeven waarom niet en wat nodig is om het project tot een goed einde te brengen. Het is wenselijk daarbij extra aandacht te geven aan de eisen die je stelt aan het resultaat en eventueel aan de uitvoering om tot het gewenste resultaat te komen. Je bent er immers niet bij om eventueel bij te sturen. Ook is het wenselijk dat je aangeeft waarom je het zelf niet wil en welke eisen gesteld moeten worden aan degenen die het gaan uitvoeren.

Uiteraard moet het projectplan voldoen aan alle eisen die daaraan gesteld worden. Waarbij extra aandacht gegeven moet worden aan de invulling van de voorwaarden, waaronder de verantwoording over voortgang en financiën. Immers: iemand anders gaat het uitvoeren. Dan moeten wij het projectplan ook goed kunnen gebruiken als maatstaf voor de uitvoering.

Als je denkt dat je geen projectplan kan maken dat voldoet aan de eisen en wel een hartstikke mooi idee hebt, kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten die wij op 9 juli en 21 augustus organiseren. Laat je adviseren door iemand uit jouw omgeving die ervaring heeft met projecten en/of offerten. Het bestuur HVAA zal de leden vragen of er mensen zijn met die ervaring die eventueel bereid zijn andere leden te helpen bij de aanvraag.

Professionaliteit

Als je zelf de uitvoerder bent van het projectplan vragen we dit type indiener om duidelijk te maken waarom jij of jouw organisatie in staat is dit project op een professioneel niveau uit te voeren. En hoe je de uitvoering en de verantwoording gaat inrichten. Onderdeel daarvan moet zijn:

– financiën: begroting <> uitgaven <> verplichtingen. Het detail niveau wordt afgesproken per project. In het projectplan dient een voorstel te zijn opgenomen voor de verantwoording per project- of financieringsfase.

– voortgang: plan <> realisatie <> verwachting <> kwaliteit resultaat

– marketing: op welke wijze, (wat, communicatiekanalen), wanneer en waarover publiciteit te realiseren. Van een indiener-organisatie wordt verwacht dat zij dit plannen en de kosten op zich nemen. Van een indiener-particulier wordt verwacht dat dit wordt aangegeven met een schatting van de kosten. Daarbij kan in alle gevallen ook gebruik gemaakt worden van de kanalen die het HVAA, het HFA en het HV ter beschikking staan.Bij alle projecten moet altijd vermeld worden dat het is “Mogelijk gemaakt door het Humanisme Fonds Amsterdam van het Humanistisch Verbond Amsterdam-Amstelland”.

Iedereen maakt kans!

Een goed projectplan schrijven vraagt enige kundigheid. Dat vinden we belangrijk omdat we zorgvuldig willen omgaan met het geld. Geef je op voor één van de informatiebijeenkomsten die wij organiseren.

aristoteles